Устав Федерации

С Т А Т У Т

Громадської організації

«ФЕДЕРАЦІЯ ВІРТУАЛЬНОГО ФУТБОЛУ УКРАЇНИ»

Київ – 2017

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
  • Громадська організація «ФЕДЕРАЦІЯ ВІРТУАЛЬНОГО ФУТБОЛУ УКРАЇНИ»(далі — Організація) є добровільним, неприбутковим, громадським об’єднанням, яке створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації її членами своїх прав і свобод, задоволення та захисту своїх законних культурних, спортивних, творчих, та інших спільних інтересів.
  • Загальні принципи Організації ґрунтуються на праві громадян на свободу об’єднання, яке є невід’ємним правом людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією України та законодавством України.
  • Організація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, а також цим Статутом (далі — Статут).
  • Організація створюється і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.
  • Діяльність Організації поширюється на територію України.
  • Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка  Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
  • Найменування Організації:

Українською мовою:

Повна назва – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ ВІРТУАЛЬНОГО ФУТБОЛУ УКРАЇНИ»;

Скорочена назва – ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ВІРТУАЛЬНОГО ФУТБОЛУ УКРАЇНИ».

Російською мовою:

Повна назва – «ФЕДЕРАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ФУТБОЛА УКРАИНЫ»;

Скорочена назва – «ФЕДЕРАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ФУТБОЛА УКРАИНЫ».

Англійською мовою:

Повна назва – «ESPORTS SOCCER OF UKRAINE»;

Скорочена назва – «ESFU».

 • Юридична адреса Організації: 02098, Україна, місто Київ, проспект Павла Тичини, 12-В, квартира 88.
 • Організаційно-правова форма – громадська організація.

 

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.
  • Основною метою (ціллю) діяльності Організації є: всебічне задоволення та захист культурних, спортивних, творчих та інших спільних інтересів членів Організації, що базується на діяльності по розвитку системи масового комп’ютерного спорту України та віртуального футболу зокрема.

2.2. Для досягнення мети, передбаченої пунктом 2.1 цього Статуту, основними завданнями та напрямами діяльності Організації є в установленому законодавством порядку:

2.2.1. сприяння розвитку комп’ютерного спорту в Україні, як масового виду спорту;

2.2.2. сприяння розвитку ефективних форм фізичного та інтелектуального виховання дітей, підлітків та дорослих з використанням комп’ютерних технологій, спрямованих на формування фізично і духовно здорового, морально-стійкого покоління України;

2.2.3. сприяння розвитку нових форм підготовки спортсменів до змагань з використанням досягнень комп’ютерних технологій з традиційних видів спорту;

2.2.4. сприяння створенню чіткої системи організації, функціонування та розвитку комп’ютерного спорту в Україні;

2.2.5. організація та проведення чемпіонатів та кубків України з комп’ютерних та інших інтелектуальних ігор, встановлення їх Регламенту, затвердження Положення про них;

2.2.6. забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості кібернетичного футболу, як масового виду спорту;

2.2.7. координація зусиль організацій, установ та громадян, зацікавлених у розвитку віртуального футболу;

2.2.8. сприяння об’єднанню в комп’ютерному спорті українських спортсменів, тренерів і фахівців у масовий фізкультурно-спортивний рух, що забезпечує всім його учасникам можливості підвищення їхнього рівня підготовки і спортивної майстерності;

2.2.9. сприяння, через комп’ютерний спорт, підвищенню освітнього рівня молоді й інших шарів населення України й освоєнню українцями новітніх комп’ютерних технологій;

2.2.10. сприяння створенню на території України системи організацій, що дають можливість громадянам України в кожному населеному пункті України займатися комп’ютерним спортом і брати участь у змаганнях;

2.2.11. сприяння популяризації комп’ютерного спорту серед дітей, підлітків і дорослих;

2.2.12. створення дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячо-підліткових, інших спортивних клубів та інших фізкультурно-спортивних організацій в комп’ютерному спорті;

2.2.13. сприяння розвитку інвалідного спорту з використанням комп’ютерних технологій, проведення змагань по комп’ютерному спорту серед інвалідів, членів Організації, розробка та реалізація фізкультурно-оздоровчих програм реабілітації інвалідів з використанням нових фізкультурно-спортивних комп’ютерних технологій;

2.2.14. прийняття участі у розробці норм, вимог, умов та порядку присвоєння спортивних розрядів та звань в комп’ютерному спорті;

2.2.15. сприяння розширенню та розвитку на території України інформаційних каналів зв’язку, що забезпечують спільну тренувальну і змагальну діяльність громадян, членів Організації з віддалених один від одного місць та стійкі зв’язки українських спортсменів з комп’ютерного спорту з колегами з-за кордону;

2.2.16. організація та проведення спортивних змагань по комп’ютерному спорту на всіх рівнях сприяння участі членів Організації у міжнародних змаганнях;

2.2.17. забезпечення комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, інтерактивними пристроями, спеціальним спортивним інвентарем для проведення тренувань та змагань по комп’ютерному спорту членів Організації;

2.2.18. сприяння розвитку в Україні матеріально-технічної бази комп’ютерного спорту для проведення тренувань і змагань по комп’ютерному спорту серед членів Організації;

2.2.19. сприяння розробці та просуванню серед користувачів висококонкурентних вітчизняних комп’ютерних ігор, інших засобів комп’ютерного спорту;

2.2.20. сприяння в установленому законом порядку в розробці та реалізації законодавчих та нормативних актів України, що сприяють поширенню комп’ютерного спорту в Україні на основі міжнародних норм, сприяння створенню системи соціального і правового захисту спортсменів, тренерів і суддів по комп’ютерному спорту.

2.3. При практичній реалізації своїх цілей Організація може здійснювати відповідно до чинного законодавства України наступні види діяльності:

2.3.1. фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність зі спеціалізацією на комп’ютерному спорті і традиційних видах спорту з використанням комп’ютерних технологій;

2.3.2. проведення фізкультурно-спортивних свят і інших спортивно-масових і видовищних заходів; організація і проведення конкурсів, семінарів, симпозіумів, лекцій, концертів, виставок, ярмарків, аукціонів і лотерей у порядку, установленому чинним законодавством  України, з метою популяризації і розвитку комп’ютерного спорту;

2.3.3. створення телевізійних програм по комп’ютерному спорту, сприяння публічному показу аудіовізуальної інформації, поширенню та відтворенню (виготовленню екземплярів) аудіовізуальної продукції і фонограм на будь-яких видах носіїв, необхідних для практичного освоєння, популяризації і розвитку комп’ютерного спорту, відповідно до чинного законодавства України;

2.3.4. закупівля нагород, сувенірів і інших виробів Організації, необхідних для проведення спортивних та інших заходів Організації;

2.3.5. проведення маркетингових досліджень по комп’ютерному спорту;

2.3.6. науково-методична, інноваційна і впроваджувальна діяльність по комп’ютерному спорту; 2.3.7. консультаційна, інформаційна діяльність;

2.3.8. комплектація Організації на момент проведення турнірів комп’ютерною технікою, комп’ютерними іграми, програмними продуктами, інтерактивними пристроями й іншим майном, необхідним для проведення фізкультурно-спортивних заходів з комп’ютерного спорту.

 

 1. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.
  • Членами Організації є засновники — особи, які прийняли рішення про створення Організації, — а також особи, яких було прийнято в члени Організації після державної реєстрації Організації.
  • Членами Організації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, визнають Статут Організації, приймають участь у реалізації завдань Організації та сплачують членські внески.
  • Члени Організації мають рівні права та обов’язки.
  • Прийом до членів Організації здійснюється Загальними зборами членів Організації на підставі таких документів: письмова заява на ім’я Президента Організації з доданими до її копіями паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків; згоди на оброблення персональних даних; оригінал документу, що підтверджує сплату вступного внеску.
  • Розмір членських внесків, порядок і строки їх сплати визначаються Загальними зборами членів Організації.
  • Члени Організації мають право:
   • подавати пропозиції до порядку денного засідань Загальних зборів членів Організації не пізніше, ніж за два тижні до дня їх проведення;
   • брати участь в Загальних зборах членів Організації, вільно обговорювати на зборах питання діяльності Організації та його органів управління, вносити пропозиції по вдосконаленню роботи Організації;
   • брати участь у заходах, що здійснюються Організацією;
   • звертатися до органів управління Організації з приводу захисту своїх законних прав та інтересів;
   • на добровільних засадах брати участь у фінансуванні програм Організації;
   • вільно виходити з членів Організації;
  • Члени Організації зобов’язані:
   • діяти відповідно до мети та завдань, визначених цим Статутом, дотримуватись його положень;
   • брати активну участь у реалізації статутних цілей і завдань Організації;
   • виконувати рішення та доручення органів управління Організації;
   • надавати Організації інформацію, необхідну для прийняття рішень у окремих питаннях діяльності об’єднання;
   • вчасно, у порядку, строки та розмірах, встановлених Загальними зборами членів Організації, сплачувати членські внески.
  • Після припинення членства у Організації внески не повертаються.

 

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ.
  • Організація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку, може мати відокремлене майно, вести самостійний баланс, мати поточний та інші рахунки в установах банку в національній та іноземній валюті, круглу печатку зі своїм повним найменуванням та кутовий штамп, емблему та іншу атрибутику і символіку. Символіка реєструється у встановленому порядку.
  • Організація має право від власного імені виступати учасником цивільно-правових та господарсько-правових відносин, укладати будь-які не заборонені законом угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді та господарському суді, а також займатись будь-якою не забороненою законом діяльністю, що спрямована на досягнення статутних завдань Організації.
  • 3 метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність, без мети отримання прибутку, шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.
  • Організація взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, профспілковими організаціями, громадськими та благодійними організаціями, релігійними організаціями, екологічними й оздоровчими організаціями і фондами, у тому числі іноземними, іншими юридичними та фізичними особами, які своєю діяльністю сприяють вирішенню завдань Організації.
  • Організація відповідно до своїх статутних завдань може засновувати або вступати в громадські (неурядові) організації, утворювати спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
  • Організація згідно з метою своєї статутної діяльності може співпрацювати та об’єднуватись з аналогічними організаціями, що діють в інших містах й областях України та за кордоном і які мають такі ж самі статутні цілі й завдання.
  • Організація не відповідає за зобов’язаннями держави, так само й держава не відповідає за зобов’язаннями Організації.
  • Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених Статутом.

 

 1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ.
  • Організація може утворювати в установленому законодавством порядку відокремлені підрозділи (відділення, філії, представництва), які створюються без статусу юридичної особи.
  • Рішення про утворення, припинення діяльності відокремлених підрозділів, призначення керівників, визначення місцезнаходження, зміну керівника приймається рішенням Загальних Зборів.

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.
  • Органами управління Організації є:
   • Загальні збори членів Організації;
   • Президент Організації;
   • Наглядова рада Організації.
  • Вищим органом управління Організації є Загальні збори членів Організації.
  • До виключної компетенції Загальних зборів членів Організації відноситься:
   • затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до Статуту Організації;
   • прийняття рішення про прийняття членів Організації та делегування такогоправа відокремленим підрозділамОрганізації;
   • здійснення реалізації права власності на майно Організації в порядку та на умовах, визначених діючим законодавством України та цим Статутом;
   • обрання та відкликання Президента Організації;
   • обрання та відкликання членів Наглядової ради Організації;
   • заслуховування та затвердження звітів Президента Організації і Наглядової ради Організації;
   • прийняття рішення про створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств, набуття прав та обов’язків учасника юридичних осіб, реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб, засновником або учасником яких є Організація;
   • визначення основних напрямів діяльності Організації;
   • затвердження символіки та атрибутики Організації, затвердження Положення про символіку та атрибутику Організації;
   • прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію Організації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
   • прийняття рішення про створення або припинення відокремленого підрозділу Організації;
   • координація діяльність відокремлених підрозділів Організації;
   • затвердження Положення про відокремлені підрозділи Організації, вносить зміни до Положень;
   • затвердження кандидатури керівників відокремлених підрозділів Організації;
  • Загальні збори членів Організації мають право вирішити будь-яке питання, що стосується діяльності Організації, в тому числі — питання, що віднесені до компетенції інших органів управління Організації.
  • Кожний член Організації, що приймає участь в Загальних зборах членів Організації, має один голос.
  • Загальні збори членів Організації вважаються правомочними, якщо в них бере участь не менш як 50% загальної кількості членів Організації.
  • Рішення на Загальних зборах членів Організації приймаються простою більшістю голосів членів, присутніх на Загальних зборах членів Організації, окрім рішення про затвердження Статуту Організації, внесення змін і доповнень до Статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації, та рішення про створенні та припинення діяльності відокремленого підрозділу Організації, у тому числі регіонального, які приймаються не менш як 3/4 (трьома четвертими) голосів всіх членів Організації.
  • Загальні збори членів Організації скликаються не рідше одного разу на рік. Дату, місце та час проведення, а також порядок денний Загальних зборів членів Організації визначає Президент Організації. Президент Організації повідомляє членів Організації, направленням листа або іншими засобами зв’язку, не пізніше ніж за 30 днів до дня скликання Загальних зборів.
  • Позачергові Загальні збори членів Організації скликаються на вимогу Президента Організації, Наглядової ради Організації та не менше як десятьма відсотками голосів членів Організації, у місячний термін з моменту надходження такої вимоги. Якщо вимога учасників про скликання загальних зборів не виконана, ці учасники мають право самі скликати загальні збори. Місце та час проведення, а також порядок денний позачергових Загальних зборів членів Організації визначає Президент Організації, з урахуванням пропозицій Наглядової ради Організації та членів Організації. Президент Організації повідомляє членів Організації, направленням листа або іншими засобами зв’язку, не пізніше ніж за 30 днів до дня скликання Загальних зборів.
  • Дата скликання Загальних зборів членів Організації та попередній порядок денний повідомляються Президентом Організації письмово всім членам Організації не пізніше як за тридцять днів до початку їх роботи.
  • На Загальних зборах членів Організації зі складу членів Організації обирається Голова Загальних зборів, в обов’язки якого входить ведення Загальних зборів та перевірка права на участь в них членів та представників членів Організації, та секретар Загальних зборів, який веде протокол зборів.
  • Всі питання Загальних зборів членів Організації вирішуються відкритим голосуванням.
  • Загальні збори членів Організації можуть передати частину своїх повноважень іншим органам управління Організації, окрім виключної компетенції.
  • Протоколи Загальних зборів членів Організації мають бути видані для ознайомлення на вимогу члена Організації.
  • У разі відсутності членів Організації, які письмово повідомили (не менше ніж за 3 дні) до початку засідання Загальних зборів членів Організації про неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв’язку (Інтернету) одночасно або до моменту закінчення засідання. У вказаному повідомленні члену Організації необхідно детально зазначити за допомогою якого програмного забезпечення буде здійснено голосування.
  • Рішення, дії, бездіяльність Президента Організації, Наглядової ради Організації та керівних органів відокремлених підрозділів Організації, можуть бути оскаржені членом (членами) Організації, членами відокремлених підрозділів Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Президента Організації, керівних органів відокремлених підрозділів Організації, можуть бути подані до Наглядової ради Організації, яка повинна розглянути останню протягом 20 днів з дня надходження. У разі не згоди із рішенням Наглядової ради Організації щодо результатів розгляду скарги, або інших рішень, дій та бездіяльності вказаної ради, не пов’язаної з розглядом скарги на дії Президента Організації, члени (членами) Організації мають право оскаржити зазначені дії до Загальних зборів членів Організації. У разі незгоди рішенням Загальних зборів члені Організації заявник (скаржник) вправі оскаржити вказані дії відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. ПРЕЗИДЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ.
  • Президент Організації є виконавчим органом Організації, який обирається Загальними зборами членів Організації із числа членів Організації строком на п’ять років. За рішенням Загальних зборів членів Організації можна достроково припинити повноваження Президента Організації на підставі: письмової заяви Президента Організації; вступу Президента Організації на державну або іншу публічну службу;завдання рішеннями, діями або бездіяльністю Президента Організаціїзначної майнової або немайнової шкоди Організації; інших випадках передбачених законодавством України.
  • Президент Організації здійснює загальне керівництво всією поточною діяльністю Організації у період між Загальними зборами членів Організації та забезпечує виконання статутних завдань Організації.
  • Президент Організації:
   • здійснює керівництво діяльністю Організації у період між Загальними зборами Організації;
   • здійснює прийом і звільнення штатних працівників Організації;
   • затверджує структуру і штатний розклад апарата Організації;
   • установлює фонд оплати штатним працівникам Організації;
   • має право без довіреності, інших спеціальних повноважень:
    • підписувати фінансові документи, договори та інші документи Організації;
    • представляти інтереси Організації в різних державних органах;
    • виступати від імені Організації перед підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності;
    • відкривати, закривати та розпоряджатися рахунками Організації в банківських установах України і будь-яких інших країн, якщо це буде необхідно для діяльності Організації;
   • розпоряджається майном Організації у встановленому законом порядку;
   • видавати довіреності від імені Організації;
   • скликає чергові та позачергові Загальні збори членів Організації та формує порядок денний Загальних зборів членів Організації;
   • затверджує норми та правила внутрішнього розпорядку та організаційної структури Організації;
   • забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації;
   • приймає рішень з питань діяльності Організації по виконанню його статутних завдань;
   • здійснення інших повноважень, які не є виключною компетенцією Загальних зборів членів Організації, а також здійснення повноважень, переданих Президенту Організації Загальними зборами членів Організації;
   • здійснює інші дії в межах, визначених Загальними зборами членів Організації, цим Статутом та законодавства України.
  • Президент Організації не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами членів Організації про свою діяльність.
  • У разі тимчасової відсутності Президента його обов’язки виконує особа, обрана
   Загальними зборами членів Організації.
  • Рішення президента Організації приймаються у формі наказу.

 

 1. НАГЛЯДОВА РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ.
  • Контролюючим органом Організації є Наглядова рада Організації, яка здійснює перевірки статутної діяльності Організації.
  • Кількісний склад Наглядової ради Організації визначається Загальними зборами членів Організації та може складатися з одного члена Організації.
  • Наглядова рада Організації, її Голова, обирається Загальними зборами членів Організації, з членів Організації, строком на п’ять років, вказана рада та Голова підпорядкована їм та звітує перед ними не менше одного разу на два роки.
  • Склад Наглядової ради Організації визначається Загальними зборами членів Організації та не може бути змінений, окрім Голови Наглядової Ради, який обирається з інших членів Наглядової ради.
  • Наглядову раду Організації очолює Голова Наглядової ради Організації, який організовує та контролює діяльність Наглядової ради Організації.
  • До компетенції Наглядової ради Організації відноситься:
   • контроль за діяльністю Президента Організації;
   • внесення пропозицій Президенту Організації про вдосконалення діяльності Організації;
   • внесення пропозицій та питань на розгляд Загальних зборів членів Організації;
   • складання висновків по річному балансу та звітах Організації;
   • розгляд скарг на рішення, дій бездіяльності Президента Організації та керівних органів відокремлених підрозділів Організації.
  • Перевірка діяльності Президента Організації, керівних органів відокремлених підрозділів Організації, проводиться Наглядовою радою за дорученням Загальних зборів членів Організації. Наглядова рада Організації вправі вимагати від Президента Організації та інших посадових осіб Організації подання їй усіх необхідних для проведення перевірки матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.
  • Наглядова рада Організації не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами членів Організації про свою діяльність.
  • Наглядова рада Організації, її Голова здійснює інші дії в межах, визначених Загальними зборами членів Організації та цим Статутом.
  • Наглядова рада Організації проводить засідання 1 раз на рік. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.
  • Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.
  • Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні.
  • На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

 

 1. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.
  • Організація може мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, майно виробничого, культурно-просвітнього та оздоровчого призначення, видавництва, грошові кошти, акції, інші цінні папери й інше майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Організації.
  • Організація у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України, має право здійснювати відносно майна та коштів, що знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.
  • Майно та кошти Організації складають:
   • вступні та членські внески членів Організації;
   • кошти та інше майно, передане Організації членами Організації;
   • надходження з державного бюджету, місцевих бюджетів і позабюджетних фондів;
   • платежі, добровільні благодійні та інші внески, пожертви фізичних та юридичних осіб (в тому числі — членів Організації) в грошовій або натуральній формі, у тому числі такі, які мають цільовий характер (благодійні гранти);
   • доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, засновником (учасником) яких є Організація;
   • інші кошти та майно, передані Організації.
  • Внески до Організації можуть здійснюватись грошима, матеріальними цінностями, роботами та послугами шляхом передачі Організації відповідних коштів та іншого майна, проведення робіт, надання послуг.
  • Особи які були прийняті вперше до Організації повинні сплатити протягом місяця, з дня прийняття рішення Загальними зборами членів Організації про прийняття їх до членів Організації, вступний внесок, який у грошовому еквіваленті становить 100 грн.
  • Члени Організації, які беруть участь у турнірах, змаганнях, іграх та ін. культурних заходах, раз в рік, повинні вносити членські внески, що становлять у грошовому еквіваленті 100 грн.
  • Організація є власником коштів та іншого майна, що їй належить, включаючи майно, що передане Організації її членами. Організація здійснює відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України володіння, користування і розпорядження майном, що є в її власності згідно з метою своєї статутної діяльності та призначенням майна.
  • Організація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів та іншого майна.
  • Витрати, що пов’язані з діяльністю Організації, її утриманням, здійснюються за рахунок коштів Організації.
  • Доходи (прибутки) або їх частини отримані Організацією не можуть бути розподілені серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.
  • Пропозиції щодо внесення змін та/або доповнень до Статуту Організації можуть вноситись Президентом Організації, Наглядовою радою Організації або не менше 1/3 (однією третиною) членів Організації.
  • Пропозиції щодо внесення змін та/або доповнень до Статуту Організації розглядаються на Загальних зборах членів Організації. Рішення про затвердження змін та/або доповнень до Статуту Організації приймається на Загальних зборах членів Організації не менше, ніж 3/4(трьома четвертими) голосів всіх членів Організації.
  • Зміни до Статуту Організації підлягають обов’язковій реєстрації в установленому законодавством порядку.

 

 1. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.
  • Організація веде облік результатів діяльності, оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність.
  • Річний звіт Організації та баланс складаються у строки, визначені чинним законодавством України і з висновком Наглядової ради Організації подаються на затвердження Установчим зборам членів Організації.
  • Організація та її посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться у документах обов’язкової звітності.

 

 1. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Організації здійснює міжнародні зв’язки в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.2. Організації може вступати в міжнародні громадські організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти, укладати відповідні угоди, а також брати участь у міжнародних заходах, цілі яких не суперечать інтересам України та її міжнародно-правовим зобов`язанням.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

13.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу, чи за рішенням суду та у випадках встановлених чинним законодавством України.

13.2. Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними зборами членів Організації. Одночасно Загальні збори членів Організації створюють Ліквідаційну комісію або доручає Президенту Організації здійснювати повноваження Ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації відповідно до цього Статуту.

13.3. У разі саморозпуску Організації майно та кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються за рішенням Загальних зборів членів Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) неприбутковому громадському об’єднанню такого самого статусу (виду), а у випадку неприйняття зазначеного рішення – кошти та майно зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

13.4. Реорганізація Організації здійснюється шляхом приєднання останньої до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів членів Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого громадського об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. Вступ Організації до складу громадської спілки не є реорганізацією Організації і не має наслідком припинення її діяльності. 

13.5. У разі реорганізації Організації майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

13.6. Припинення діяльності Організації має наслідок припинення її як юридичної особи в порядку, встановленому чинним законодавством України.

13.7. Організації є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

13.8. Підчас ліквідації Організація здійснює розрахунки по оплаті праці, виконання зобов’язань перед бюджетом та кредиторами.

13.9. При ліквідації активи, що залишилися, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.